ഒക്കല്‍ ബാങ്കിനു പുരസ്‌കാരം

മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്‌സ് മാഗസിന്റെ പ്രഥമികകാര്‍ഷിക സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കിനു ലഭിച്ചു. മാഗസിന്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!