എക്സലൻസുമായി ഒക്കൽ; മെരിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വരാപ്പെട്ടി

സഹകരണ മികവിനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ മന്ത്രി വി. എൻ. വാസവൻ സമ്മാനിച്ചു സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ സഹകരണ വികസന കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഓഫീസ് സഹകരണ മികവിനും

Read more

ഒക്കല്‍ ബാങ്കിനു പുരസ്‌കാരം

മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്‌സ് മാഗസിന്റെ പ്രഥമികകാര്‍ഷിക സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കിനു ലഭിച്ചു. മാഗസിന്‍

Read more