സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൂടെ കാർഷികമേഖലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ വായ്പ : മന്ത്രി വി.എൻ . വാസവൻ

കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ലഭ്യമാക്കി കാർഷികമേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതികൾ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ടന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ വാസവൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര

Read more