ഓണ്‍ലൈന്‍ രീതിയില്‍ പരീക്ഷ; നിയമനം സഹകരണനിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതിയിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച്

സഹകരണ പരീക്ഷാബോര്‍ഡിന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയുടെ സമയം നിശ്ചയിച്ചു. മെയ് 15ലെ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ചുള്ള പരീക്ഷയാണ് നടത്തുന്നത്. വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവയിലേക്കാണ് ഒഴിവുള്ളത്.

Read more