മില്‍മയുടെ സബ്‌സിഡി ആനുകൂല്യത്തില്‍നിന്ന് പുറത്തായി ഒരു കൂട്ടം ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍

ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് അശ്വാസമായാണ് മില്‍മയ്ക്ക് പാല്‍ നല്‍കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അധികവില നല്‍കാന്‍ മലബാര്‍ മേഖല യൂണിയന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍, മില്‍മ മലബാര്‍ മേഖല യൂണിയന്‍ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കായി അനുവദിക്കുന്ന

Read more