മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: മൂന്നുദിവസത്തിനകം റെസലൂഷൻ എടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കുമെന്ന് മലപ്പുറം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ.

adminmoonam

മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് മൂന്നു ദിവസത്തിനകം റെസലൂഷൻ എടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കുമെന്ന് മലപ്പുറം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.