നാലു ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡില്‍ പലിശനിരക്ക്, വൈകല്‍ ഫീസ്, ഇടപാടു നിരക്ക് എന്നിവയില്‍ മാറ്റം വരും

യൂട്ടിലിറ്റി പേമെന്റുകള്‍ക്ക് പുതിയ സര്‍ച്ചാര്‍ജ്;  ചില ബാങ്കുകള്‍ക്ക് സര്‍ച്ചാര്‍ജില്ല നാലു ബാങ്കുകള്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് നയങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തി. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, യെസ് ബാങ്ക്, ഐ.ഡി.എഫ്.സി.

Read more