ഊരാളുങ്കല്‍ സംഘം നെയ്ത്തുകാരികളുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കും

വിപണിയിലെ ട്രെന്‍ഡ് അനുസരിച്ച് ഡിസൈനുകള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നു. വരുമാനം ദിവസം 700 – 800 രൂപയെങ്കിലുമായി ഉയര്‍ത്തും. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ വിറ്റഴിക്കാന്‍ സൗകര്യം. വനിതാ നെയ്ത്തുതൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക

Read more