സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു സഹകരണ വകുപ്പ് ഓഡിറ്റർമാരിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌റ്റേഴ്സ് ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെ വജ്രജൂബിലിയോട നുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിന് വനിതാ കൂട്ടായ്മ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട്

Read more