കേരളം ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാര്‍ഷിക സംഘങ്ങള്‍ ഒറ്റ ശൃംഖലയില്‍

­കേരളം ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാസഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഒറ്റ ശൃംഖലയിലാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്. 63,00 പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലാണ് പൊതു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍

Read more