അടുത്തവര്‍ഷത്തോടെ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൊതുസോഫ്റ്റ് വെയര്‍ പദ്ധതി പൂര്‍ത്തിയാക്കും  

രാജ്യമൊട്ടാകെ 10 ലക്ഷം പ്രാഥമികസംഘങ്ങള്‍; അംഗങ്ങള്‍ 13 കോടി രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളിലുമായി കാര്‍ഷികവായ്പ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍വല്‍ക്കരണവും പൊതുസോഫ്റ്റ് വെയര്‍ സ്ഥാപിക്കലും അടുത്തവര്‍ഷത്തോടെ പൂര്‍ത്തിയാകും.

Read more