സഹകരണ നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോര്‍ഡിലെ നിയമന രീതിയില്‍ മാറ്റം

കേരള സഹകരണ നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോര്‍ഡിലെ നിയമന രീതിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. പ്യൂണ്‍, പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍, ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍ എന്നീ

Read more