പൊളിച്ചുമാറ്റിയ കോഴിക്കോട്ടെ സഹകരണഭവനു 13.5 കോടി ചെലവില്‍ പുതിയ കെട്ടിടം പണിയും

കോഴിക്കോട് നഗരപരിധിയില്‍ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 72 സെന്റ് സ്ഥലത്തു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണഭവന്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്കു സര്‍ക്കാര്‍ തത്വത്തില്‍ അംഗീകാരം നല്‍കി. സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ അധ്യക്ഷനായ

Read more