ഇരിങ്ങണ്ണൂർ ബാങ്ക് കോവിഡ് ബാധിതർക്ക് സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കി

Deepthi Vipin lal

കോഴിക്കോട് ഇരിങ്ങണ്ണൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റ നേതൃത്വത്തിൽ ബാങ്ക് പ്രവർത്തന പരിധിയായ തൂണേരി, എടച്ചേരി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും,  ക്വാറൻ്റൈനിൽ  കഴിയുന്നവർക്കും സൗജന്യ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കി.

ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി.കെ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. കോവിഡ് രോഗികൾക്കും, സമ്പർക്കത്താൽ ക്വാറൻ്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും  ആശുപത്രിയിൽ പോകാനാണ്  ഈ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.