എക്സലൻസുമായി ഒക്കൽ; മെരിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വരാപ്പെട്ടി

സഹകരണ മികവിനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ മന്ത്രി വി. എൻ. വാസവൻ സമ്മാനിച്ചു സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ദേശീയ സഹകരണ വികസന കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഓഫീസ് സഹകരണ മികവിനും

Read more