സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്കും സംഘങ്ങള്‍ക്കും 50,000 രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ കൊണ്ടുപോകാനില്ല

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റചട്ടം സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങളെയും സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. പണം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍ക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള അനുമതി സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്കും സഹകരണ സംഘങ്ങളും

Read more