ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും മാര്‍ച്ച് 31ന് ബാങ്കുകള്‍ തുറക്കണമെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം

സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം അവസാനിക്കുന്ന മാര്‍ച്ച് 31ന് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും ബാങ്കുകള്‍ക്ക് അവധിയില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപാടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബാങ്കുകളും മാര്‍ച്ച് 31ന് തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

Read more