കിളിയന്തറ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച റബ്ബര്‍ ഷീറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ പണി ഈമാസം പൂര്‍ത്തിയാകും

റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കണ്ണൂര്‍ കിളിയന്തറ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച റബ്ബര്‍ ഷീറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ പണി ഈ മാസം പൂര്‍ത്തിയാകും. റബ്ബര്‍ പാല്‍ സംഭരിച്ച് മേല്‍തരം

Read more