ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 N – ഒരു പഠനം. ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം തുടരുന്നു.

adminmoonam

ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 N – ഒരു പഠനം. ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം-3

18. മൂന്നു എന്റിറ്റികൾ ഗവർമെന്റിനു നടത്തുന്ന പേയ്‌മെന്റുകൾക്ക് ടി.ഡി.എസ് ബാധകമല്ല എന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ കണ്ടല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച, ടി.ഡി.എസ് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട നാലു എന്റിറ്റികളിൽ മറ്റു മൂന്നു എന്റിറ്റികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിവരിക്കാം.

19. ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ‘persons’, ബാങ്കുകളും ബാങ്കിങ് വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളുമാണ്.

സാധാരണ ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെത്തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ, വിശദമായി അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ഷെഡ്യുൾഡ് കമ്മേർഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ, ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ, എസ.ബി.ഐ, പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ എന്നിവ ഈ ഒഴിവിനു അർഹരാണെന്നും, അവർക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾക്കു ടി.ഡി.എസ് ബാധകം ആവില്ലെന്നും വ്യക്തമായല്ലോ?

പക്ഷേ, മൂന്നു എന്റിറ്റികളിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ, ബാങ്കിങ് വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘവും ടി.ഡി.എസസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള പണം പിൻവലിക്കലുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബാങ്കിങ് വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം.

20. ബാങ്കുകളുടേയും സഹകരണ സംഘങ്ങളുടേയും ബിസിനസ്സ് കറസ്പോണ്ടന്റുമാരാണ് (‘ബി.സി’) ഒഴിവു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ എന്റിറ്റി. Reserve Bank of India Act, 1934 അനുസരിച്ച് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറപ്പെടുവിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായവരാണ് ‘ബി.സി’മാർ. അവർ മികച്ച സേവനമാണ്-പ്രത്യേകിച്ചും-മൈക്രോ ഫിനാൻസ് രംഗത്ത്-കാഴ്ച്ച വെക്കുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിനു, 25000 രൂപ വീതമുള്ള 100 ചെറിയ ലോൺ സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വൻബാങ്കിനു വേണ്ടിവരുന്ന മനുഷ്യപ്രയത്നം, പേപ്പർ ജോലികൾ, ചെലവ് തുടങ്ങിയ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് ഊഹിച്ചുനോക്കൂ. മാത്രവുമല്ല, ഇത്തരം കടം വാങ്ങുന്നവരിൽ പലരും കുറഞ്ഞ സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരും നിരക്ഷരരും ആകയാൽ, ഒരു വലിയ ബാങ്കുമായി ലോൺ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നവരും ആണ്. ആയതിനാൽ, വൻബാങ്ക് 100 ലോണുകൾ നേരിട്ട് വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനു പകരം അത് ‘ബി.സി’യെ ഏൽപ്പിക്കുകയും, പൊതുജനമധ്യത്തിൽ ഇടപഴകുന്ന അവർ അത് 100 പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

21. ബാങ്കുകളുടെ ബിസിനസ് ശൃംഖലകളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ സാമ്പത്തിക സാന്നിദ്ധ്യവും പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പാക്കാനും ഏതാനും വര്ഷങ്ങളായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിരവധി സ്കീമുകൾ മുൻകൈയെടുത്തു നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിങ്ങും സമാനമായ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനായുള്ള ബിസിനസ്സ് കറസ്പോണ്ടന്റുമാ'(ബി.സി’മാർ)രുടെ നിയമനം ഈ വഴിക്കുള്ള ഒരു നിർണായക ചുവടുവയ്പായിരുന്നു.

22. ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളോ എ.ടി.എം-കളോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ബാങ്കുകൾ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടാം നിര പ്രതിനിധികളാണ് ബിസിനസ്സ് കറസ്പോണ്ടന്റുമാർ(‘ബി.സി’മാർ). ഇത്തരത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ‘ബി.സി’മാരുടെ ചെയ്തികളുടേയും വീഴ്ച്ചകളുടേയും പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും, ഇത്തരം ഏജന്റുമാർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നസാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ ബാങ്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അധിക മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുമാണ്. കെട്ടിടസംവിധാനത്തോടുകൂടി ഒരു ശാഖാ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ പരിമിതമായ തോതിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരു ബാങ്കിനെ സഹായിക്കുകയാണ് ‘ബി.സി’മാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം, ബാങ്കിങ് സേവനം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉള്ള വിപണനതന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യഘടകമാണ് ‘ബി.സി’മാർ. ‘ബി.സി’മാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ സർക്കാറിതരസംഘടനകൾ/ Societies/ Trust Act-കൾക്ക് കീഴിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എം.എഫ്.ഐ-കൾ, Mutually Aided Cooperative Societies Act-കൾ അല്ലെങ്കിൽ Cooperative Societies Acts of States, Section 8 companies (ധര്‍മ്മപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച കമ്പനികൾ) എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റികൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

“ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘം”

23. “ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘം” എന്ന പദപ്രയോഗത്തെപ്പറ്റി ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്; അത് ഞാൻ ഈ ലേഖനപരമ്പരയുടെ വരുംഭാഗങ്ങളിൽ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. .ഇവിടെ നമ്മുടെ ചർച്ചക്ക് ഉതകും വിധം “ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘം” എന്നതിനെ ചുരുക്കമായി “ബാങ്കിങ് സംഘം” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

24. ഈ പദപ്രയോഗത്തിന്റെ സാംഗത്യം എന്താണ്? ഈ പദപ്രയോഗം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ടി.ഡി.എസ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുള്ള മൂന്നു എന്റിറ്റികളുടെ പട്ടികയിൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് വീണ്ടും ‘സ്വീകർത്താവി’ എന്ന നിലയിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവയുടെ പട്ടികയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ‘ബാങ്കിങ് സൊസൈറ്റി’ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുമായി പണമിടപാടുള്ളവർക്കു (account holders) പണമായി കൊടുക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ ടി.ഡി.എസ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതേ സമയം, നിങ്ങൾ ഒരു ‘ബാങ്കിങ് സൊസൈറ്റി’ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നോ, ഗവർമെന്റിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ‘person’-ൽ നിന്നോ പണം പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടി.ഡി.എസിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുന്നു. ഞാൻ മുൻപേ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, ഈ വിഷയം നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശോധിക്കാം.

ടി.ഡി.എസിനുള്ള തുകയുടെ പരിധി

25. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പണം പിൻവലിക്കൽ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ആവുമ്പോളാണ് ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വരുന്നത്. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള പണം പിൻവലിക്കലിന് ടി.ഡി.എസ് ബാധകമാവുകയില്ല. ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആദ്യമായി നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ പകുതി വെച്ചാവുമ്പോൾ ( 2019 സെപ്തംബര് ഒന്നാം തിയതി മുതൽ) ആയതിനാൽ ടി.ഡി.എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി സംശയങ്ങൾ വന്നിരുന്നു.

26. ആദ്യ സംശയം, ഒരു കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വരുന്നത് എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, Mr. A സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ 01-08-2019-ന് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നുവെന്നും 01-09-2019-ന് ആ അക്കൗണ്ടിൽ 1.25കോടി രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നും കരുതുക. 01-09-2019-ന് 1.20 കോടി രൂപ പിൻ‌വലിക്കുന്നു. ബാങ്ക് 2% നിരക്കിൽ ടി.ഡി.എസ് ആയിഎത്ര തുക പിടിക്കണം?

ടി.ഡി.എസ് തുക: 40,000 രൂപ-(അതായത് 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ 2 %);
2,40,000 രൂപ അല്ല- (അതായത് 1.2 കോടി രൂപയുടെ 2%)

മറ്റൊരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കോടി രൂപയിൽ കൂടുതലായുള്ള തുകയ്ക്കാണ് ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കാനുള്ള ബാധ്യത വരുന്നത്. സി.ഡി.ബി.ടി (CBDT) യും ഇത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

27. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം. Mr. A, 01-09-2019 വരെ 99 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ പിൻവലിച്ചുള്ളു എന്ന് വിചാരിക്കുക; അപ്പോൾ ടി.ഡി.എസ് വരുന്നില്ല. എന്നാൽ, 02-09-2019-ന് 21ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ചാൽ 40,000 രൂപ ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കേണ്ടിവരും; അതായത്, ഒരു കോടിയേക്കാൾ 20 ലക്ഷം രൂപ അധികം.അതിനുശേഷം 31-03-2020 വരെ Mr. A പിൻവലിക്കുന്ന ഓരോ തുകക്കും ടി.ഡി.എസ് പിടിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ, 2020-21 വർഷത്തിൽ 01-04-2020-ൽ തന്റെ പണം പിൻവലിക്കൽ ഒരു കോടിയിൽ അധികമാവും വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ടി.ഡി.എസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും.
തുടരും……………
SIVADAS CHETTOOR BCOM FCA LL.M
MOB: 9447137057
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News