സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ ബോര്‍ഡ്: ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്താം

moonamvazhi

വിവിധ സഹകരണ സംഘം/ബാങ്കുകളില്‍ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലെ നിയമനങ്ങള്‍ക്ക് സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ ബോര്‍ഡ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ ബോര്‍ഡ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.

2023 നവംബര്‍ 7 മുതല്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് www.cseb.gov.in എന്ന പരീക്ഷ ബോര്‍ഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈനായി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്താം. സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ ബോര്‍ഡ് നടത്തുന്ന വിവിധ പരീക്ഷകള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളും ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്തുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്ന് സഹകരണ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ ബോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.