സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ കുടിശ്ശിക നിവാരണ പദ്ധതി സെപ്റ്റംബര്‍ 15 വരെ നീട്ടി

Deepthi Vipin lal

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സംഘങ്ങളിലെയും നവകേരളീയം കുടിശ്ശികനിവാരണ ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി സര്‍ക്കാര്‍ ഒന്നര മാസത്തേക്കുകൂടി നീട്ടി. ജൂലായ് 31 നവസാനിച്ച പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി ആഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 15 വരെയാണു നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 2021 ആഗസ്റ്റില്‍ തുടങ്ങിയ കുടിശ്ശികനിവാരണ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി ഇത് ഒമ്പതാം തവണയാണു നീട്ടുന്നത്.

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സംഘങ്ങളിലെയും കുടിശ്ശിക കുറയ്ക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പരമാവധി കുടിശ്ശികരഹിത സംഘങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനും കോവിഡ് കാരണം ജീവിതം ദുസ്സഹമായ വായ്പക്കാര്‍ക്കു ആശ്വാസം നല്‍കുന്നതിനുമാണു സഹകരണ മേഖലയില്‍ കുടിശ്ശിക നിര്‍മാര്‍ജന ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!