ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണ (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് -2020 ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്ആയ ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം….

adminmoonam

ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണ (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് -2020 ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്ആയ ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ ലേഖനം തുടരുന്നു…
39. ബി ആർ ആക്ടിന്റെ 56-മത് വകുപ്പിലെ അപൂർവത ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ വായനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരേ വകുപ്പ് (7) ബി.ആർ നിയമത്തിൽ രണ്ടുതവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യം ക്രമപ്രകാരം സെക്ഷൻ 7 ആയും അതിനു ശേഷം 56(f) ന്റെ ഭാഗമായി വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാങ്കിംഗ് കമ്പനികൾ ഒഴികെയുള്ള കമ്പനികൾ “ബാങ്ക്” “ബാങ്കർമാർ” “ബാങ്കിംഗ് കമ്പനികൾ” എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ സെക്ഷൻ (7) ഇൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. സെക്ഷൻ 56 (എഫ്) ൽ പരിഷ്കരിച്ച രൂപത്തിൽ സെക്ഷൻ (7) വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു . സെക്ഷൻ 56 (എഫ്) ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പരിഷ്കരിച്ച സെക്ഷൻ (7) സഹകരണസംഘങ്ങൾ “ബാങ്ക്” “ബാങ്കർമാർ” എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിരോധനം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പാക്സിനും ബാധകമാണ്.

40. വായനക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനായി സെക്ഷൻ 56(f)(1) വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നു:

(f) ഒറിജിനൽ സെക്ഷൻ (7) -, ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം വായിക്കണം , അതായത്:

സെക്ഷൻ “7.” ബാങ്ക് “,” ബാങ്കർ “അല്ലെങ്കിൽ” ബാങ്കിംഗ് “എന്നീ പദങ്ങളുടെ ഉപയോഗം-

(1) ഒരു “സഹകരണ ബാങ്ക് ” ഒഴികെയുള്ള ഒരു സഹകരണ സൊസൈറ്റിയും അതിന്റെ പേരിന്റെ ഭാഗമായോ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ “ബാങ്ക്”, “ബാങ്കർ” അല്ലെങ്കിൽ “ബാങ്കിംഗ്” എന്നീ വാക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കരുത്.

കൂടാതെ ഒരു സഹകരണ സൊസൈറ്റിയും അതിന്റെ പേരിന്റെ ഭാഗമായി അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് തുടരാൻ പാടുള്ളതല്ല..

41. അതിനാൽ, ഒരു സഹകരണ സംഘം, “ബാങ്ക്” എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ പേരിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വകുപ്പ് 56 (f) പാക്സിന് ഒരു ഇളവും നൽകിയിട്ടില്ല. 56 (എഫ്) വകുപ്പ് മാത്രമായി വായിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും പാക്സ് ഒരു സഹകരണ സംഘമായതിനാൽ നിരോധനം ബാധകമാണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടയുണ്ട്. മേൽ പറഞ്ഞ വകുപ്പ് പ്രകാരം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അർബൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പോലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ “ബാങ്ക്” അല്ലെങ്കിൽ “ബാങ്കർമാർ” എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളൂ.

42. എന്നാൽ “ബാങ്ക്” അല്ലെങ്കിൽ “ബാങ്കർമാർ” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് പാക്സിന് ബാധകമല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കാരണങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം.

43. ബി.ആർ ആക്റ്റിന്റെ 26-06-2020-ലെ ഭേദഗതിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന, ബി.ആർ ആക്റ്റിന്റെ സെക്ഷൻ-3-ലേക്ക് വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. വായനക്കാരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം സെക്ഷൻ-3 താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ 3. സഹകരണസംഘങ്ങൾക്ക് ചില കേസുകളിൽ (വിഷയങ്ങളിൽ) ആക്ട് ബാധകമാകും:

ഈ നിയമത്തിലെ ഒന്നും തന്നെ
a) ഒരു പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘത്തിനോ;
b) ഒരു സഹകരണ ഭൂപണയ ബാങ്കിനോ ;
c) മറ്റേതെങ്കിലും സംഘത്തിനോ,Part V-ൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിലും പരിധിക്കുള്ളിലും അല്ലാതെ ബാധകമാവില്ല.

44. BR നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളൊന്നും പാക്സിന് ബാധകമല്ലെന്ന് സെക്ഷൻ-3 വ്യക്തമായി പറയുന്നു. സെക്ഷൻ 56 (f)-ഉം ബി.ആർ നിയമത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥ തന്നെയല്ലേ?. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് – സെക്ഷൻ- 3-ന്റെ വ്യക്തമായ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ 56(f) പാക്സിന് ബാധകമല്ല. ബി.ആർ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ-3-നൊപ്പം സെക്ഷൻ 56(f) കൂട്ടി ചേർത്തുവായിക്കാൻ ഞാൻ വായനക്കാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. “ബാങ്ക്”എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പാക്സിനെ വിലക്കാൻ പാർലമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിരോധനം വ്യക്തമായി പാക്സിനുകൂടി ബാധകമാക്കുന്നതിനു അതിനു ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സെക്ഷൻ-3 പ്രകാരം ബി.ആർ ആക്റ്റ് പാക്സിന് ബാധകമല്ലെന്ന വസ്തുത പാർലമെന്റിന് അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, സെക്ഷൻ 56(f)-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന “സഹകരണ സംഘം”, പാക്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തം അല്ലെ ?

45. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽത്തന്നെ, പാക്സ് “ബാങ്ക്” എന്ന പദം വളരെ ക്കാലം അവരുടെ പേരിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിരോധിക്കുന്നത് ന്യായമാണോ? 1946 മുതൽ “ബാങ്ക്” എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ പേരിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ‘പാക്സി’നെ എനിക്കറിയാം; അതായത് 74 വർഷക്കാലം!

46. നീണ്ട 74 വർഷമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന “ബാങ്ക്” എന്ന വാക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് ഉടനടി നീക്കംചെയ്യാൻ മേൽപ്പറഞ്ഞ പാക്സിനോട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നില്ലേ? ഇത് യുക്തിരഹിതവും നീതീകരിക്കാനാവാത്തതും ഏകപക്ഷീയവും ആണെന്നാണ് എന്റെ ഉറച്ച അഭിപ്രായം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം വകുപ്പ് പ്രാവർത്തികമാക്കി, ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് 26-06-2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ള സെക്ഷൻ-3 നീക്കം ചെയ്യുകയും ഭരണ ഘടനാവിരുദ്ധമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു വരെ എനിക്ക് പറയേണ്ടിവരും.

47. ബി.ആർ ഓർഡിനൻസ്, പാക്സിന്റെ പേര് മാറ്റാനുള്ള ന്യായമായ സമയം പോലും നൽകിയില്ല. ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാക്സിന് “ബാങ്ക്” എന്ന പേര് എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാനാകും? നെയിം ബോർഡുകൾ, ലെറ്റർ ഹെഡുകൾ, സീലുകൾ, മറ്റ് പല പേപ്പറുകൾ, രേഖകൾ എന്നിവയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നിലക്ക് നിയമം പാലിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമാണോ? തീർച്ചയായും അല്ല. ന്യായമായ സമയം നൽകാതെ തന്നെ നിരോധനം ഉടനടി നടപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ നിയമം പൂർണ്ണമായും ഏകപക്ഷീയമാവുകയാണ്. ഇത് അനീതയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് ?

തുടരും….

Leave a Reply

Your email address will not be published.