നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണം ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടി.

adminmoonam

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഡിസംബർ 31 വരെ നീട്ടി. 2020 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഒക്ടോബർ 31 വരെ നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണം 2020 രണ്ടാം ഘട്ടം നടത്തുന്നതിന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് മൂലം പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി ഡിസംബർ 31 വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News