ചെക്യാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം വായ്പാ പദ്ധതി വിതരണം തുടങ്ങി.

adminmoonam

കോവിഡ്-19 ൻ്റ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായഹസ്തം വായ്പാ പദ്ധതി ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിതരണം ആരംഭിച്ചു.
ചെക്യാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന വായ്പയുടെ ആദ്യ വിതരണം ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് എം.കുഞ്ഞിരാമൻ നിർവ്വഹിച്ചു.
സെക്രട്ടറി കെ.ഷാനിഷ് കുമാർ, സി.ഡി.എസ്. ചെയർപേഴ്സൺ ജെ കെ.മഹിജ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ.ടി.കെ.ഷൈനി, കെ. സ്മിത, എം.ജിനിഷ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.