കടുത്തുരുത്തി ഭവന സഹകരണ സംഘംരജത ജൂബിലി ആഘോഷം തുടങ്ങി

Deepthi Vipin lal

കടുത്തുരുത്തി ഹൗസിംഗ് കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റിയുടെ സുവര്‍ണ ജൂബിലിയാഘോഷവും നവീകരിച്ച ഹെഡ് ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സഹകരണ മന്തി വി.എൻ. വാസവൻ നിർവഹിച്ചു.

ദീർഘകാല ഭവനവായ്പ വിതരണത്തിനായി 1972 ൽ കടുത്തുരുത്തിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ ഭവന സഹകരണ സംഘം.

വൈക്കം താലൂക്കിലെ മികച്ച ഹൗസിംഗ് സഹകരണസംഘത്തിനുള്ള അവാർഡ് തുടർച്ചയായി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News