എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്ററിന് എൻ.എ.ബി.എച്ച് ന്റെ അംഗീകാരം.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു നാഷണൽ അക്രെഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിന്റെ അംഗീകാരം(NABH). എൻ.എ. ബി.എച്ച് കമ്മറ്റി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള അംഗീകാരമാണ് എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്ററിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം ആറു മുതൽ 2023 ജൂൺ 5 വരെയാണ് എൻ. എ. ബി.എഛ്. ഈ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിലെ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എം.വി.ആർ കുടുംബത്തിന് ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ദിവസമാണെന്നും ഇതിനായി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ പേരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും ചെയർമാൻ സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News