ധനകാര്യ വകുപ്പ് – ജീവനക്കാര്യം – ഗ്രൂപ്പ് ആക്‌സിഡന്റ് ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി 2023 വര്‍ഷത്തേക്കുളള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ ഉത്തരവ്

moonamvazhi

hssrptr•GPSIS 2023-GO(P)No140-2022-FinDated21-11-2022_33 (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News