സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെ ചെക്യാട് ബാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനായി ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് ചെക്യാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കും നബാർഡും കോഴിക്കാട് ജില്ലാ പാക്സ് ഡെവലപ്പ്മെൻറ് സെൽ എന്നിവ സംയുക്തമായി ”സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെ ബാങ്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ” ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി.
ചെക്യാട് നെല്ലിക്കാപറമ്പിൽ നടന്ന പരിപാടി പാക്സ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് റിസോർസ് പേഴ്സൺ സഹീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എൻ.പി.ജിഷ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു.ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ പി.കുഞ്ഞിരാമൻ, മാനേജർ പി.ബിനു, എം.ശ്രീജിത്ത്, എൻ.പി.ബിൻസി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.