സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ആയി ഡോക്ടർ പി.കെ.ജയശ്രീ ചുമതലയേറ്റു.

adminmoonam

സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ആയി ഡോക്ടർ പി.കെ.ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ് ചുമതലയേറ്റു.


സഹകരണ വകുപ്പിലെ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ആയി ഡോക്ടർ പി.കെ.ജയശ്രീ ഐ.എ.എസ് ഇന്ന് ചുമതലയേറ്റു. രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ രജിസ്ട്രാർ എസ്.ഷാനവാസ് ഐ.എ.എസിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ പി.കെ. ജയശ്രീ ചുമതല ഏറ്റുവാങ്ങി. എസ്. ഷാനവാസ് നാളെ തൃശ്ശൂർ കളക്ടറായി ചുമതലയേൽക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!