സഹകരണസംഘങ്ങൾ പരമാവധി തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകണമെന്ന് രജിസ്ട്രാറുടെ സർക്കുലർ.

adminmoonam

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സഹകരണസംഘങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഉദാരമായി സംഭാവന ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ഇന്ന് സർക്കുലർ ഇറക്കി. എല്ലാ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ മാരും അതത് ജില്ലകളിൽ നിന്നും പരമാവധി തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഏപ്രിൽ 30നകം മുഴുവൻ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സംഭാവന കൾ സ്വീകരിച്ച സൂക്ഷിക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.