മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ.

adminmoonam

ഹൈക്കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി മലപ്പുറം സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാവശ്യമായ റസല്യൂഷൻ എടുത്തതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഓൺലൈനായി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ 2000 രൂപയുടെ ഫീസ് അടച്ച് തായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച റസല്യൂഷൻ എടുത്തു കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.