പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം : സംഘങ്ങള്‍ക്ക് 62 കോടി രൂപയുടെ ഇന്‍സെന്റീവ് അനുവദിച്ചു

Deepthi Vipin lal

2020 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ 2021 ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള മാസങ്ങളില്‍ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ചെയ്ത വകയില്‍ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്കും മറ്റു വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കേണ്ട ഇന്‍സെന്റീവ് തുക കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചു. 62,33,66,850 രൂപയാണ് ഇന്‍സെന്റീവായി അനുവദിച്ചത്.

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ ആവശ്യത്തിലേക്കായി വെള്ളയമ്പലം സബ് ട്രഷറിയില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്‌പെഷ്യല്‍ ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് ഇന്‍സെന്റീവ് തുക 14 ജില്ലകളിലേയും സഹകരണ വകുപ്പു ജോയന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍മാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്കു കൈമാറാന്‍ പഞ്ചായത്ത് ഡയരക്ടറേറ്റിലെ ഡി.ബി.ടി. സെല്ലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ധനകാര്യ ജോ. സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.