പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ഹയര്‍ഗ്രേഡ്

Deepthi Vipin lal

സംസ്ഥാനത്തെ അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും പ്രാഥമിക സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കുകളിലും പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കൂടി ഹയര്‍ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ച് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

[pdf-embedder url=”https://www.moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2021/02/circular-13-2021.pdf”]

Leave a Reply

Your email address will not be published.