ജെ.ഡി.സി കോഴ്‌സിന് ഇന്നു മുതല്‍ അപേക്ഷിക്കാം

moonamvazhi

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രം/കോളജുകളിലെ 2024- 25വര്‍ഷ ജെ.ഡി.സി കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. https://scu.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.