കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ മറ്റന്നാൾ പണിമുടക്കും.

adminmoonam

കേരള ബാങ്കിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാർ മറ്റന്നാൾ പണിമുടക്കും. കേരള ഡിസ്ട്രിക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസിന്റെയും ഓൾ കേരള ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്റെയും സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. ശമ്പളപരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കുക, ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കുക, കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തോടെ തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷൻ അനുവദിക്കുക, തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്. മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിലെയും ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. സമരം ശക്തമാക്കാനും നവംബർ 5,6 തീയതികളിൽ ദ്വിദിന പണിമുടക്ക് സംയുക്തമായി നടത്താനും സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.