കാർഷിക പുരോഗതിയും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനവും സാധ്യമാക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മാതൃകകൾ സഹകരണമേഖലയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

adminmoonam

കാർഷിക പുരോഗതിയും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനവും സാധ്യമാക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മാതൃകകൾ സഹകരണമേഖലയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. അതിനായുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ പഞ്ചായത്തുകളുമായി ഗ്രൂപ്പുകളും ആയും സഹകരിക്കാൻ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാകണം.കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ലോക്ക് ഡൗണിനുശേഷം.. ഡോക്ടർ എം.രാമനുണ്ണിയുടെ ലേഖനം-8

മായം കലരാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തതായി ആരാണ് ഉള്ളത്!!! എന്നാൽ ഏത് ഭക്ഷ്യ വസ്തുവാണ് മായം കലരാത്തതായി ഉള്ളത്. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മായം കലർത്തുന്നതും അതുവഴി കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴി വയ്ക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് നാം ഏവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ.

കേരം തിങ്ങുന്ന കേരള നാട്ടിൽ മായംകലർന്ന വെളിച്ചെണ്ണ കഴിച്ച് രോഗികളായി മാറുന്നു എന്നത് ഏറെ ദുഃഖകരമാണ്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.
അതിനായി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു വലിയ പഞ്ചായത്തിൽ സാധാരണ 20 മുതൽ മുതൽ 22 വരെ വാർഡുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് . കേരളത്തിൽ മൂന്നു കോടി ജനങ്ങളും അഞ്ചരക്കോടി തെങ്ങും ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ചുരുക്കത്തിൽ തേങ്ങ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല. ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന തേങ്ങ വിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പണംകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം കേരളീയരും . എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ വാർഡിലും ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ പേർ ചേർന്നു ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നും , തേങ്ങ ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും തേങ്ങ സംഭരിച്ചു കൂടാ!!!
ഇത്തരത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന തേങ്ങ പൊതിച്ച് , കൃഷിവകുപ്പിൻറെ സഹായത്തോടുകൂടി ലഭിക്കുന്ന കൊപ്ര ഡ്രയർ സ്ഥാപിച്ചാൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള, മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത , കൊപ്ര ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും.
ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഏഴ് മുതൽ മുതൽ 10 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഇത്തരം പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ വായ്പ സഹകരണ ബാങ്കിന് നൽകാൻ കഴിയും . കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും സബ്സിഡിയോടു കൂടി കൊപ്ര ഡ്രയർ ഉം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കൊപ്ര ഉത്പാദനം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടം, വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതിനുള്ള മരച്ചക്ക്, യന്ത്ര ചക്ക്, എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് . കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകിയോ, അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണസംഘത്തിന് നേരിട്ടോ ,കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെൻറർ എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് . ഓരോ വാർഡുകളിൽ നിന്നും യൂണിറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കൊപ്ര ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ സൗകര്യം ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുവഴി ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നൂറു പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ ലഭിക്കും. സഹകരണബാങ്കിന് വായ്പ വിതരണവും ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.
ഇത്തരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെൻററിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും, പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും, ലേബൽ ചെയ്യുന്നതിനും, യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് .

ഇതുവഴി വഴി കൊപ്ര ആട്ടാൻ വരുന്ന വ്യക്തിക്ക്, വെളിച്ചെണ്ണ വൃത്തിയായി പാക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടു പോകാവുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്തിനും, സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിനും ഒന്നിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിന് തനിയെ യോ , ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഉത്പാദകരും ഇതേ ബ്രാൻഡ് ഉത്പന്നം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് വഴി, ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കാനും, മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ് .

ഇതുകൂടാതെ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സെൻററിൽ തെങ്ങുകയറ്റകാരുടെ സേവനവും, തെങ്ങിന് ആവശ്യമായ വളം, ജൈവകീടനാശിനി, സാങ്കേതിക സഹായം, എന്നിവയും ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ് . സഹകരണ സ്ഥാപനം ലഭ്യമാക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ നിന്നും യൂസർ ഫീ ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളോട് ചേർന്ന്, മുളക് പൊടിക്കുക, അരി പൊടിക്കുക എന്നു തുടങ്ങി മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ക്രമീകരിക്കാൻ ആയാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കർഷകർക്കും, സംരംഭകർക്കും പ്രയോജനകരമായിരിക്കും.
തെങ്ങുകൃഷി ധാരാളമായി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് .അതുവഴി വെളിച്ചെണ്ണ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും,മായം ചേർക്കൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, അംഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, സാധിക്കുന്നു. സഹകരണസംഘങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന വായ്പ വിതരണം ത്വരിതപെടുത്താനും സാധിക്കും.

കാർഷിക പുരോഗതിയും പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനവും സാധ്യമാക്കുന്ന ഇത്തരം ഒട്ടനവധി മാതൃകകൾ സഹകരണമേഖലയ്ക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.