ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടി.

adminmoonam

നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണം ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി ജൂൺ 30 വരെ നീട്ടി. നേരത്തെ മാർച്ച് 31വരെ ആയിരുന്നു. 2020 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ ആയിരുന്നു നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണ പദ്ധതി. ലോക് ഡൌൺ ന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് തീയതി നീട്ടിയത്. പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ / ബാങ്കുകളിലെ വായ്പകാർക്ക് അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!