എം.ബിനോയ് കുമാർ സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ

Deepthi Vipin lal

സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറായി എം.ബിനോയ് കുമാറിനെ നിയമിച്ചു. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേയ്ക്കാണ് നിയമനം.

കോട്ടയം മണര്‍കാട് സ്വദേശിയായ എം.ബിനോയ് കുമാര്‍സഹകരണ വകുപ്പില്‍ സഹകരണ അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാറായിട്ടാണ് വിരമിച്ചത്.കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News