ഇടവ സഹകരണബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 17 ലക്ഷം രൂപ നൽകി.

adminmoonam

തിരുവനന്തപുരം ഇടവ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 17 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയായി നൽകി. ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതമായി10,18,640 രൂപയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ ഒരു മാസത്തെ ബത്തയായി13,000 രൂപയും ബാങ്ക് വിഹിതമായി6,40,860 രൂപയും പ്രസിഡണ്ടിന്റെ പെൻഷനും ഓണറേറിയവും കൂടിയുള്ള 27,500 രൂപയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുകയാണിത്. നേരത്തെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടച്ചിരുന്നു. ബാക്കി തുകയായ16,80,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് ജെ. ശശാങ്കൻ അഡ്വക്കേറ്റ് വി.ജോയ് എം.എൽ.എ കു കൈമാറി. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!