ആസ്തി ബാധ്യത പ്രസ്താവന: ഏകീകൃത ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാന്‍ നടപടി എടുക്കണം

Deepthi Vipin lal

1999 ലെ കേരള ലോകായുക്ത നിയമ പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഒഴികെയുളള എല്ലാ പൊതു പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ആസ്തി ബാധ്യത പ്രസ്താവന രണ്ടു വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ ജൂണ്‍ 30ന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിക്ക് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതുപ്രകാരം ഓരോ ജില്ലയിലുളള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഏകീകൃത ലിസ്റ്റ് കേരള ലോകായുക്തയില്‍ നേരിട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുളള നടപടി അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ എല്ലാ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ ( ജനറല്‍) മാരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!