സഹകരണ സംഘങ്ങളും ജി.എസ്.ടി.യും- പരിശീലന പരിപാടി ഇന്ന്

‘ സഹകരണ സംഘങ്ങളും ജി.എസ്.ടി.യും ‘ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സെപ്റ്റംബര്‍ 29 വ്യാഴാഴ്ച പരിശീലന പരിപാടി നടത്തുന്നു. കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ചാലപ്പുറത്തെ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!