2020 – 21 ലെ ഓഡിറ്റില്‍ കുടിശ്ശിക വായ്പക്കുംകുടിശ്ശിക വായ്പ പലിശക്കുംകരുതല്‍ വെക്കുന്നതില്‍ ഇളവ്

Deepthi Vipin lal

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 2020 – 21 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റില്‍ കുടിശ്ശിക വായ്പ, കുടിശ്ശിക വായ്പ പലിശ എന്നിവയിലെ കരുതല്‍ വെയ്ക്കുന്നതില്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പുതുതായി അഞ്ചു മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവ ഇവയാണ് : 1. ആള്‍ജാമ്യത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഒരു വര്‍ഷം മുതല്‍ മൂന്നു വര്‍ഷം വരെയുള്ള കുടിശ്ശികയായ വായ്പകള്‍ക്കു നിലവില്‍ നിഷ്‌കര്‍ഷിച്ചിരുന്ന പത്തു ശതമാനം കരുതല്‍ അഞ്ചു ശതമാനമാക്കി കുറച്ചാണ് ഓഡിറ്റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത്.

2. വസ്തുജാമ്യത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള മൂന്നു വര്‍ഷം മുതല്‍ ആറു വര്‍ഷം വരെയുള്ള കുടിശ്ശികയായ വായ്പകള്‍ക്കു നിലവിലെ 50 ശതമാനം കരുതല്‍ 30 ശതമാനമാക്കിയാണ് ഓഡിറ്റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത്.

3. ആള്‍ജാമ്യത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള മൂന്നു വര്‍ഷം മുതല്‍ ആറു വര്‍ഷം വരെയുള്ള കുടിശ്ശികയായ വായ്പകള്‍ക്കു 100 ശതമാനം കരുതലിനു പകരം 80 ശതമാനം കരുതല്‍ മതി.

4. കുടിശ്ശികപ്പലിശക്കു 100 ശതമാനം കരുതല്‍ വെക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2020 – 21 വര്‍ഷത്തെ അവസാനത്തെ മൂന്നു മാസത്തെ കുടിശ്ശികപ്പലിശയെ കരുതല്‍ വെക്കലില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കണമെന്നാണു പുതിയ നിര്‍ദേശം.

5. 2020 – 21 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റില്‍ വായ്പക്കുടിശ്ശികക്കും വായ്പയിന്മേലുള്ള പലിശക്കുടിശ്ശികക്കും കരുതല്‍ വെക്കുന്നതില്‍ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇളവുകള്‍ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ 2007 ഡിസംബര്‍ പത്തിലെ 40 / 2007 സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം കരുതല്‍ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം 2020 – 21 വര്‍ഷം നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന സംഘങ്ങള്‍ക്കു ബാധകമാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയല്ലാത്ത സംഘങ്ങള്‍ക്കു 40 /2007 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തന്നെ തുടരണം.

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ വരുന്നതും ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരാത്തതുമായ എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കും എല്ലാതരം വായ്പകള്‍ക്കും മുകളിലത്തെ വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകമാക്കാമെന്നു രജിസ്ട്രാറുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. 2020 – 21 ലെ ഓഡിറ്റ് ഈ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണു പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടത്. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഈ വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണം.

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വ്യാപനം കാരണം സഹകരണ മേഖലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് 2020 – 21 ലെ ഓഡിറ്റില്‍ കുടിശ്ശിക വായ്പ, വായ്പയിന്മേലുള്ള കുടിശ്ശിക പലിശ എന്നിവക്കു കരുതല്‍ വെക്കുന്നതിനു ഇളവുകള്‍ നല്‍കണമെന്നു സഹകാരികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ 2020 മെയ് എട്ടിന്റെ 34 / 2020 നമ്പര്‍ സര്‍ക്കുലര്‍ 2020 – 21 ഓഡിറ്റ് വര്‍ഷത്തേക്കുകൂടി ബാധകമാക്കണമെന്നും ഈ സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരമുള്ള ഇളവുകള്‍ എല്ലാ വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്കും ദീര്‍ഘകാല ഭവന, കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ക്കും അനുവദിക്കണമെന്നും ഓഡിറ്റര്‍ ഡയരക്ടര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു കുടിശ്ശിക വായ്പക്കും വായ്പയിന്മേലുള്ള കുടിശ്ശിക പലിശക്കും കരുതല്‍ വെക്കുന്നതില്‍ ഇളവനുവദിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!