2020 ലെ സഹകരണ ഹോളിഡേ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

adminmoonam

2020 വർഷത്തിലെ സഹകരണ ഹോളിഡേ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഞായറാഴ്ചകുപുറമേ19 അവധികൾ ആണ് 2020ൽ ഉള്ളത്. സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതും എൻ.ഐ. ആക്റ്റിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത തുമായ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2020ലെ കലണ്ടർ ആണ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിവസം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം അവധി വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

2020 വർഷത്തെ കലണ്ടർ പ്രകാരം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അവധിദിനത്തിൽ മാറ്റം വരുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത മാറ്റം ഈ അവധി കലണ്ടറിനും ബാധകമാണ്. പ്രാദേശികമായി ജില്ലാ ഭരണാധികാരികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവധികൾക്ക് സംഘം ഭരണ സമിതികൾക്ക് അവധി അനുവദിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നും രജിസ്ട്രാറുടെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു. ഡിസംബർ 25 ക്രിസ്മസിന് പുറമേ താഴെപ്പറയുന്ന ദിവസങ്ങളും അവധിയായിരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.