സഹകരണ വകുപ്പ് – സഹകരണ നിയമം വകുപ്പ് 69(4) പ്രകാരം ധനപരമായ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നതിനുളള കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് – നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

moonamvazhi

sahakaranam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!