സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസും – കമ്മറ്റി പരിഗണനയിലെന്ന് മന്ത്രി.

adminmoonam

പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. കെ.എം.ഷാജി എം.എൽ.എ യുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

എന്നാൽ സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഇതിനായി 8.3.2019 നു തന്നെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർബൻ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും മന്ത്രി എം.എൽ.എ ക് നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!