സഹകരണ മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സന്ദർശിച്ചു.

moonamvazhi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!