സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമബോര്‍ഡില്‍ അംഗമാകുന്നവരുടെ കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കി

moonamvazhi

കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ പുതുതായി അംഗത്വമെടുക്കുന്നവരുടെ കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കി നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇപ്രകാരം അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അംഗത്വം കിട്ടി ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാലേ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹതയുണ്ടാവുകയുള്ളു.

വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ് അഡീഷണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ /  സെക്രട്ടറിയുടെ 2022 ആഗസ്റ്റ് ആറിലെ WB / G / 2438 / 2022 നമ്പര്‍ കത്തും സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ 2022 നവംബര്‍ എട്ടിലെ RCS / 7657 / 2022 – EM ( 5 ) നമ്പര്‍ കത്തും പരിഗണിച്ചാണു സര്‍ക്കാര്‍ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. കുടിശ്ശിക ഒഴിവാക്കി അംഗത്വം നേടാന്‍ ആറു മാസം സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാനും ഇപ്രകാരം അംഗത്വം നേടുന്ന ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അംഗത്വം കിട്ടി ആറു മാസം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്കു മാത്രം ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കാനുമുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. ബോര്‍ഡിന്റെ അംഗസംഖ്യ കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ കുടിശ്ശികയിളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!