സംഘങ്ങള്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു അടയ്‌ക്കേണ്ട ഫീസ് തുക ഉയര്‍ത്തുന്നു

Deepthi Vipin lal
സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു സര്‍ക്കാരിലേക്കു നല്‍കേണ്ട ഫീസ് ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ ഏഴിനു Co-op B1/459/2019-co-op നമ്പര്‍ ഉത്തരവു പ്രകാരം സഹകരണ സംഘം നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി നിര്‍ദേശിച്ചു. കരടു നിര്‍ദേശത്തിലെ വിവിധയിനം ഫീസുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പട്ടികരൂപത്തില്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

[pdf-embedder url=”http://www.moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2022/05/Fees-Revised-Rates-1.pdf” title=”Fees Revised Rates-1″]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!