ലാന്റ് റിഫോംസ് – ഡെവലപ്‌മെന്റ് സംഘങ്ങളില്‍ ലാഡറിനു മാത്രമേ കേരളം മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയുള്ളു – സഹകരണ മന്ത്രി

Deepthi Vipin lal

കേരളത്തില്‍ രണ്ട് ലാന്റ് റിഫോംസ് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതില്‍ കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായുള്ള കേരള ലാന്റ് റിഫോംസ് ആന്റ്് ഡെവലപ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ( ലാഡര്‍ ) ക്കു മാത്രമേ കേരളം മുഴുവന്‍ പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയുളളൂ എന്നും സഹകരണ മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്‍ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഇടുക്കി ലാന്റ് റിഫോംസ് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഈ സംഘത്തിന് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കൊക്കയാര്‍ ഒഴികെയുള്ള ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളാണു പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. പി.വി. അന്‍വറിന്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു സഹകരണ മന്ത്രി.

വാണിജ്യ കെട്ടിട, പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലാന്റ്് റിഫോംസ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, പലവക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, പട്ടികജാതി സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കാണു നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളതെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മൊത്തം 47 സംഘങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ വിഭാഗത്തില്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുളളത്. കേരള ലാന്റ്് റിഫോംസ് ആന്റ്് ഡെവലപ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ( ലാഡര്‍ ) ക്ലിപ്തം -നമ്പര്‍ ഡി. 4882, ദി ബില്‍ഡിംഗ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് ആന്റ് ടെക്നോളജിക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ സംഘം- നമ്പര്‍ റ്റി. 1054, ദി ഫെഡറല്‍ ഹൗസ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി – നമ്പര്‍ റ്റി. 1831, ദേശിംഗനാട് റാപ്പിഡ് ഡവലപ്മെന്റ് ആന്റ് അസിസ്റ്റന്റ്‌സ് സഹകരണ സംഘം – നമ്പര്‍ ക്യൂ. 1666, റാന്നി താലൂക്ക് ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 88, ഇടക്കുളം ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 157, പെരുനാട് കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 174, പത്തനംതിട്ട പ്രവാസി ഹരിത ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 252, അടൂര്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – ക്യൂ 443, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 106, പഴകുളം ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 145, പറന്തല്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം- പി.റ്റി. 165, എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ആന്റ് ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 307, അടൂര്‍ താലൂക്ക് ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 287, പറക്കോട് വടക്ക് സ്‌കില്‍ഡ് ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 192, രാജീവ് ഗാന്ധി ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 194, സ്‌കൈലൈന്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി.197, പന്തളം ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 213, ജനതാ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം- പി.റ്റി. 233, പത്തനംതിട്ട ജില്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആന്റ് ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – പി.റ്റി. 328, കൊച്ചി ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം – ഇ.1264, എറണാകുളം സഹകരണ ഹൗസ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ സംഘം – ഇ. 169, ബി.പി.സി.എല്‍ കൊച്ചി റിഫൈനറി ഓഫീസേഴ്സ് ഹൗസ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ സംഘം – ഇ. 1190, സെന്‍ട്രല്‍ എക്സൈസ് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം- ഇ. 1302, ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ ഓഫീസേഴ്സ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം – ഇ. 1340, കേരള ജുഡീഷ്യല്‍ ഓഫീസേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം – ഇ. 4475, ഫെഡറല്‍ ഹൗസ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ സഹകരണ സംഘം – ഇ. 962, ആലുവ ടൗണ്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം – ഇ. 347, തൃശ്ശൂര്‍ ഭവന നിര്‍മാണ സഹകരണ സംഘം – ആര്‍. 260, ഒല്ലൂര്‍ ഭവന നിര്‍മാണ സഹകരണ സംഘം- ആര്‍. 1317, തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം- ആര്‍. 1389, ഒല്ലൂക്കര ഏരിയ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം- ആര്‍. 885, തീരദേശ ഹൗസ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ സഹകരണ സംഘം – ആര്‍. 1105, ചന്ദ്രനഗര്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹൗസ് ബില്‍ഡിംഗ് സൊസൈറ്റി – എഫ് 1624, പൊന്നാനി താലൂക്ക് ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം- എം. 725, പൊന്നാനി പട്ടികജാതി സഹകരണ സംഘം- എം. 911, അതളൂര്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – എം. 909, തിരൂര്‍ റീജയണല്‍ ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം – എം. 259, തിരൂര്‍ റവന്യൂ താലൂക്ക് എംപ്ലോയീസ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം- എം. 488, മലപ്പുറം ജില്ല സഹകരണ എംപ്ലോയീസ് ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘം – എം. 797, കാലിക്കറ്റ് എയര്‍പോര്‍ട്ട് ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം- എം. 936, വാഴയൂര്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – എം. 995, എടവണ്ണപ്പാറ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – എം. 1024, പ്രിയ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – എം. 1002, വാവൂര്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം- എം. 974, മലബാര്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ആന്‍ഡ് അദര്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ വര്‍ക്കേഴ്സ് ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം – എം. 1016, മലപ്പുറം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പര്‍ എഫ്.1829.

 

വിവിധ നിര്‍മാണ മേഖലയിലുള്ള തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘം- ആര്‍. 1389, ഊരാളുങ്കല്‍ ലേബര്‍ കോണ്‍ട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി – 10957 എന്നീ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അക്രഡിറ്റഡ് ഏജന്‍സി അംഗീകാരമുള്ളതെന്നു മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഈ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ ഇവയാണ് : പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികള്‍, ബില്‍ഡിങ്- റോഡ്- പാലം പണി, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വര്‍ക്ക്സ്, ഇറിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണി, ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ലാന്റ് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വര്‍ക്ക്, അഗ്രിക്കള്‍ച്ചറല്‍ ലാന്റ് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വര്‍ക്ക്, ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കല്‍ വര്‍ക്ക്, വാട്ടര്‍ സപ്ലൈ, സ്റ്റീല്‍ വര്‍ക്ക്, മറൈന്‍ സ്ട്രക്ചര്‍, ഐ.ടി. വര്‍ക്ക, പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്, നോണ്‍ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ് വര്‍ക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയവ.

കേരള ലാന്റ് റിഫോംസ് ആന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡിന്റെ ( ലാഡര്‍ ) നിയമാവലിയുടെയും രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും കാറ്റഗറിക്കല്‍ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെയും പകര്‍പ്പ് സഹകരണ മന്ത്രി പി.വി. അന്‍വറിനു നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.