രണ്ടു മാസത്തെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണം തുടങ്ങി

Deepthi Vipin lal

കേരളത്തില്‍ രണ്ടു മാസത്തെ സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഒരുമിച്ചു വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. ജൂലായ്, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ പെന്‍ഷനാണ് ഒരുമിച്ചു നല്‍കുന്നത്. ഇതുവഴി ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും 3200 രൂപ കിട്ടും.
ആകെ 48,52,098 പേരാണ് ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നത്. ഇതില്‍ 23.67 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴിയാണ് വീടുകളില്‍ പെന്‍ഷന്‍ എത്തിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News