മാർച്ച് 31 ഞായറാഴ്ച ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്. ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടാകില്ല.

[email protected]

സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തിലെ അവസാനദിവസം ഞായറാഴ്ചയായതിനാൽ റിസർവ് ബാങ്കിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ ബാങ്കുകളും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർദേശിച്ചു. സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയത്തിന് തടസ്സം നേരിടാതിരിക്കാനാണിത്. ഈ ദിവസവും ബില്ലുകളും മറ്റും പാസാക്കി കൊടുക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്ക് സാധിക്കും. സഹകരണ മേഖലയിലെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും അർബൻ ബാങ്കുകളും മാത്രമേ റിസർവ് ബാങ്കിന് കീഴിൽവരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും മുഴുവൻ ബാങ്കുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!